Podstawowe zasady dotyczące biura

BHP w biurze – pokoju biurowym

BHP praca
Przepisy BHP obowiązują w fabrykach jak też i w biurach

W rozdziale zwierzchnim działu dotyczącego pomieszczeń roboty biurowej Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej opisano do głębi wymogi, które powinny być odniesione w pokoikach  biurowych. Już spośród pierwszego ujętego tu artykułu wynika, iż porządek oraz czystość w miejscu roboty to nie dobra wola oraz wychowanie pracodawcy, ale jego obowiązek. Również konieczne wydaje się zapewnienie okresowego remontu oraz konserwacji stanowisk, tak aby zachowane zostały oczekiwania bezpieczeństwa oraz higieny roboty (BHP). Pracodawca winno zadbać o to, by pomieszczenia biurowe były godnie oświetlone – światłem rzetelnym i sztucznym. W związku z tym pomieszczenie biurowe nie powinno być usytuowane poniżej terenu (np. w suterenie). Wyjątkowe wydarzenia umieszczenia pokoju w podziemiach zostały poszczególne w par. 18.

czystość w biurze BHP
Przepisy BHP w biurach dotyczą między innymi czystości

§ 18. 1. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.).

2. Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

3. Na warunkach określonych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *